Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matkaojciecopiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi konieczne jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi  należy dołączyć n/w dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok;
 3. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3);
 4. zaświadczenie właściwego organu gminu, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2014 rok;
 5. numer konta bankowego (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

W zależności od sytuacji dochodowej rodziny może być konieczne przedłożenie również innych dokumentów np. dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

**

Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 500 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przedmiotowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 2. kopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 3. kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka,
 4. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna,
 5. zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 6. numer konta (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

Informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

 

Wersja XML