Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - Aktualizacja z dnia 19.04.2021r.

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/4/2021
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 0510/P/1/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 0510/P/1/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 787).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 uchylanego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
Sławomir Kłosowski

PDFRozporządzenie Woj. Op. 0510.0.4.2021.pdf

UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO GRYPY PTAKÓW

W związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na terenie powiatu krapkowickiego  w miejscowości Zużela, w dniu 17.03.2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego.

Zgodnie z wytyczonymi przez Wojewodę granicami obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, na terenie gminy Gogolin w granicach obszaru zagrożonego znajdują się następujące miejscowości: Gogolin, Odrowąż, Dąbrówka, Zakrzów, Obrowiec.

Zasady postępowania z drobiem w strefie zagrożonej zostały określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu Wojewody stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

PDFRozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem.pdf


W związku z wystąpieniem na terenie powiatu krapkowickiego w rejonie m. Żużela wysoce zjadliwej grypy ptaków, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Część terenu Gminy Gogolin tj. rejon Obrowca i Gogolin-Wygoda, znalazła się w obszarze zagrożonym.

 W celu minimalizacji zagrożenia należy w szczególności:

1) Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2) Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3) Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4) Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5) Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, urząd miejski podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Dane teleadresowe instytucji do których można zgłaszać zawiadomienie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 466 15 15;

Urząd Miejski w Gogolinie – sekretariat tel. 77 407 68 00;

Urząd Miejski w Gogolinie – Gminne Centrum Reagowania – tel. 77 407 68 02, 77 407 68 23;

Straż Miejska w Gogolinie – tel 77 466 67 50;

Telefon alarmowy – 112.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Brak opisu obrazka

Wersja XML