Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współdziałanie kluczem do sukcesu – modelowe rozwiązania samorządu i liderów wsi

Brak opisu obrazka

GMINA GOGOLIN jak partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pod nazwą
"Współdziałanie kluczem do sukcesu– modelowe rozwiązania samorządu i liderów wsi"
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Plan operacyjny na lata 2020-2021

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Termin realizacji operacji: od 01.06.2021 r. do 31.10.2021 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, woj. śląskie, woj. małopolskie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych - 19 370,84 zł

Głównym celem operacji jest rozwój współpracy i skuteczności liderów wsi na rzecz rozwoju lokalnych społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk, narzędzia do kooperacji  i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, którzy nawiążą relacje w trakcie zaplanowanej wizyty studyjnej w Gminie Wieprz.

Inicjatywa Gminy Gogolin będzie realizowane we współpracy z Partnerami KSOW tj. przedstawicielami Gminy Wieprz – woj. małopolskie, Gminy Jemielnica – woj. opolskie i Gminy Strumień - woj. śląskie, którzy zadeklarowali wolę nawiązania współpracy i zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań w zakresie realizacji operacji, podpisując w ramach projektu umowę partnerstwa.

Zakres operacji: operacja przewiduje szereg zaplanowanych działań podczas wyjazdu studyjnego do gminy Wieprz, która zaprezentuje, jak z sukcesem wdraża swoje inicjatywy, a pozostali  liderzy z Gminy Gogolin, Gminy Jemielnica i Gminy Strumień, dzieląc się swoim doświadczaniem
i spostrzeżeniami będą mogli czerpać inspiracje i wzorce od pozostałych uczestników.

Wspólnymi siłami chcemy zaktywizować mieszkańców obszarów wiejskich do tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, a tym samym wspierać promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to SUKCES”

Przewidywanymi efektami realizacji operacji  będzie:

1.  Liczba osób działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które wymienią się wiedzą i doświadczeniem, ukierunkowaną na zwiększenie udziału zainteresowanych we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swoich obszarów – 80 osób z ponad 25 sołectw z 4 gmin: Gogolin, Jemielnica, Strumień i Wieprz.

2.  Liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy poprzez ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zostaną zaktywizowani do zwiększenia intensywności współpracy i integracji na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu - 80 osób z ponad 25 sołectw z 4 gmin: Gogolin, Jemielnica, Strumień i Wieprz.

3.  Liczba osób, których wiedza ukierunkowana na rozwój obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 80 osób z ponad 25 sołectw z gmin: Gogolin, Jemielnica, Strumień i Wieprz.

Efekty długookresowe:

1. Efektem, który zostanie osiągnięty w dalszej perspektywie czasu, będzie wdrażanie i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu – liderzy wsi i samorząd, zainspirowani dobrymi praktykami zaprezentowanymi podczas wyjazdu studyjnego, będą chcieli na swoim terenie wdrożyć najciekawsze inicjatywy i rozwiązania, z którymi zapoznali się podczas wyjazdu. Nabyta wiedza sprawi, że działania i cele, które wcześniej wydawały się dla może zbyt trudne, staną się realne do osiągnięcia.

2. Zaproponowana platforma wymiany wiedzy i doświadczeń na portalu społecznościowym, którego uczestnikami będą liderzy wsi, będzie narzędziem do podnoszenia kompetencji liderów, a przede wszystkim wymiany sposobów włączania mieszkańców wsi w organizację podejmowanych inicjatyw. Wymiana praktycznych pomysłów i doświadczeń sprawi, że zwiększenie udziału lokalnej społeczności, na  które wcześniej nie było już pomysłu, stanie się możliwe.

3. Pozwoli to na zwiększenie wiedzy w zakresie działań realizowanych w ramach PROW, propagowanie działań PROW i KSOW nie tylko wśród uczestników operacji, ale i innych mieszkańców i podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich. Wpłynie to na urozmaicenie działań na rzecz rozwoju obszarów czterech gmin-partnerów projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partnera KSOW znajdują się na portalu internetowym: http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Wersja XML