Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa

Na zaproszenie Burmistrza Gogolina, 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic i kół DFK oraz liderzy stowarzyszeń i kierownicy jednostek organizacyjnych, a także zaproszeni: Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin - Andrzej Balcerek, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Jan Nadbrzeżny i Radna Rady Miejskiej w Gogolinie – Gizela Sapok.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przywitał wszystkich zaproszonych gości, nie kryjąc radości spotkania, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, wskazując na potrzebę organizowania tego typu spotkań i powrotu nasz wszystkich do wspólnego działania w sferze społeczno-kulturalnej.

Pierwszym i najważniejszym punktem spotkania były wyniki I edycji ogłoszonego w 2019r. z inicjatywy Burmistrza Gogolina konkursu na „Najbardziej aktywnego i kreatywnego Sołtysa / Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Gminy Gogolin”.

I MIEJSCE  - TYTUŁ „Najbardziej aktywny i kreatywny Sołtys Gminy Gogolin”.

Barbara Herok – Sołtys Wsi Malnia – nagroda w wysokości 2 000 zł;

WYRÓŻNIENIA:

I stopniaBarbara Komandzik Sołtys Wsi Kamionek - nagroda w wysokości 1 500 zł;

II stopniaAgnieszka Porada Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gminy Gogolin – Strzebniów – nagroda w wysokości 1 000 zł;

II stopniaPatryk Blania – Sołtys Wsi Obrowiec - nagroda w wysokości 1 000 zł;

III stopniaElżbieta Banert – Sołtys Wsi Zakrzów- nagroda w wysokości 500 zł.

Wręczenia nagród dla Zwycięzcy i wszystkim wyróżnionym w I edycji konkursu w postaci: listu gratulacyjnego, vouchera i kwiatów, dokonali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Komisji Konkursowej – Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Rady Miejskiej w Gogolinie Gizela Sapok.

Kolejnym tematem spotkania była oferta wydarzeń kulturalnych i sportowych przygotowana na II półrocze 2021r. Czas pandemii to czas trudny dla wszystkich, ale szczególnie dla ludzi kultury i sportu, dla których ten czas uśpienia był również czasem wytężonej pracy, nowych pomysłów i innowacyjnych przedsięwzięć. Prezentacji bogatych zamierzeń społeczno – kulturalnych przedstawili: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Iwona Cimek, Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego – Piotr Giecewicz i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Ewa Wiora. Dodatkowo każdy z gości, zachęcony do uczestnictwa w zaplanowanych przedsięwzięciach, otrzymał kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych przygotowany przez jednostki.

Omówienie założeń otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2021r. to kolejny punkt spotkania, który omówił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – Robert Smiatek. Przedstawił, iż zaplanowano ogłoszenie konkursu w II połowie czerwca, podkreślając, iż mimo pandemii założenia regulaminu jak również pula środków finansowych do wydatkowania, pozostają bez zmian jak w ubiegłym roku. Zwrócił szczególną uwagę przyszłym oferentom, by rozważnie planowali swoje zgłaszane działania, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, które w tym roku nie pozwalają już na zmiany składanych ofert.

Tematem, któremu poświęcono uwagę były także informacje o planowanych projektach na lata 2021-2022, które omówił Burmistrza – Joachim Wojtala. Gmina Gogolin jak partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie realizować jesienią projekt pod nazwą "Współdziałanie kluczem do sukcesu – modelowe rozwiązania samorządu i liderów wsi" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inicjatywa Gminy Gogolin będzie realizowana we współpracy z przedstawicielami Gminy Wieprz – woj. małopolskie, Gminy Jemielnica – woj. opolskie i Gminy Strumień - woj. śląskie. Operacja przewiduje szereg zaplanowanych działań podczas wyjazdu studyjnego do gminy Wieprz, która zaprezentuje, jak z sukcesem wdraża swoje inicjatywy, a liderzy z pozostałych gmin, dzieląc się swoim doświadczaniem i spostrzeżeniami będą mogli czerpać inspiracje i wzorce od pozostałych uczestników.

Z kolei w ramach współpracy polsko-czeskiej zaplanowano następujące działania współfinasowane z Euroregionu Pradziad:

Na koniec Burmistrz raz jeszcze zaprosił wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w bogatej ofercie zaplanowanych projektów i przedsięwzięć kulturalno – sportowych.

W trakcie spotkania Radna Rady Miejskiej, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” – Gizela Sapok wystosowała apel do wszystkich zebranych. W ramach wieloletniej współpracy z Opolskim Bankiem Żywności zwróciła się z prośbą o pomoc w zgłaszaniu ludzi potrzebujących, często samotnych, którym potrzebne jest wsparcie w postaci dostarczenia żywności.

Ostatnią częścią spotkania było otwarcie dyskusji i możliwość zabrania głosu. Blok wypełniło podsumowanie 20-lecia odnowy Wsi Programu Odnowy Wsi przez ówczesnego Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi – Krzysztofa Reinerta. Wyraził podziękowanie za dotychczasową współpracę sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic, szczególnie w tak trudnym dla nich czasie pandemii ale i za ogromne zaangażowanie w realizację oddolnych inicjatyw, promocję wsi i aktywizację lokalnej społeczności przez te wszystkie lata. Na zakończenie podziękował za przyjęcia zaproszenia i uczestniczenia w spotkaniu, mając nadzieję na kolejne spotkanie przy realizacji projektów i planowanych zamierzeń kulturalnych.

 

 

Wersja XML