Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Aż 25 uchwał podjęli radni podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w czwartek 25 listopada.

Radni dokonali zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”. Dokument ten ma być gotowy w I kwartale 2022 r. – wtedy też zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych i przeprowadzenie ewaluacji projektu. Po uwzględnieniu wniosków mieszkańców oraz rekomendacji wynikających z ewaluacji ex-ante oraz prognozy oddziaływania na środowiska, do końca marca 2022 r. strategia zostanie przedłożona Zarządowi Województwa Opolskiego.

**
Dziewięciu mieszkańców gminy Gogolin będzie w przyszłym roku korzystało z dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. W związku z tym, radni podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i przekazali na ten cel dotację finansową w wysokości 42 336 złotych.

**
Aż 2 miliony 120 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w latach 2022 i 2023. Radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z ww. podmiotami, na mocy którego organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki na realizację zadań, m.in. z zakresu pomocy społecznej, poradnictwa prawnego, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji regionalnych, działalności na rzecz mniejszości narodowych, rodzin, osób niepełnosprawnych i seniorów, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także upowszechniania sportu i kultury.

**
W celu umożliwienia dalszego rozwoju lokalnych inwestycji, radni podjęli też trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o część wsi Kamień Śląski oraz o plan miejscowości Chorula.

**
W związku z przystąpieniem samorządu Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku”, którego treść została dostosowana do nowych zasad współpracy w tym zakresie. Ponadto uchylone zostały uchwały, dotyczące dotychczasowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadów komunalnych, a także terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat poboru opłat, wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki,  jak również w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu GUK tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie te zdania przejmie bowiem z dniem 1 stycznia 2022 r. Związek Międzygminny „Czysty Region”. Natomiast w związku z połączeniem dwóch gogolińskich spółek komunalnych – KPW oraz GUK, radni podjęli także uchwałę w sprawie  powierzenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Sp. z o.o. wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania i bieżącej konserwacji nieruchomości zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dotychczas pieczę nad budynkami komunalnymi sprawowały Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

**
Trzem ulicom, położonym w obrębie Osiedla Dębowego w Gogolinie nadano nazwy: Wrzosowa, Konwaliowa i Lawendowa.

**
Radni wyrazili też zgodę na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Chodzi o pięć lokali mieszkalnych należące o Gminy Gogolin, położone przy ul. Krapkowickiej 21 oraz 21a w Gogolinie.

**
500 złotych miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka w Gogolinie będzie dopłacał samorząd Gminy Gogolin w przyszłym roku. O dotację mogą ubiegać się także kluby dziecięce z terenu gminy (dopłata w wysokości 150 zł miesięcznie za każde dziecko) oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osoby prowadzące taką działalność gospodarczą (dopłata w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko). Warunkiem przydzielenia dotacji jest złożenie stosownego wniosku.

**
Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie ma nowy statut. To efekt nowelizacji, która weszła w życie w czerwcu br., rozszerzającej kompetencje młodzieżowych rad. 

**
W związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina. Zmienione zostały również wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie, ze względu na nowe rozporządzenie Rady Ministrów.

**
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów podwyższono też górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku o 7%. W 2022 roku obowiązywać będą stawki:

**
Określono także wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022:

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko wynosi:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

powyżej 3,5  do 5,5 włącznie

672,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 140,00

powyżej 9 i poniżej 12

1 344,00

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynosi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

 

624,00

1 404,00

Trzy osie

12

19

300,00

576,00

19

 

1 152,00

1 764,00

Cztery osie i więcej

12

29

1 176,00

1 860,00

29

 

1 860,00

2 724,00

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jego wpływu na środowisko wynosi:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

od 3,5  i poniżej  12

1 608,00

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

od  7 i poniżej 12 ton

804,00

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynosi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

 

360,00

636,00

Dwie osie

12

38

960,00

1 452,00

38

 

1 284,00

1 908,00

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

756,00

1 056,00

powyżej 36

 

1 056,00

1 416,00

- wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko wynosi:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 248,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 908,00

**
Dokonano też zmian w budżecie gminy Gogolin, zwiększając go o 60 000 złotych w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi w Zakrzowie oraz w kwocie 30 000 z przeznaczeniem na przebudowę budynku na ul. Strzeleckiej na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

 

 

Wersja XML