Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Zmiana miejsca zebrania!!!

 

 

Sołtys wsi Zakrzów informuje, ze nastąpiła zmiana miejsca zebrania wiejskiego zwołanego w dniu 10.03.2022 r. na dzień 23.03.2022r. Wobec powyższego zawiadamiam, że zwołane zebranie wiejskie sołectwa Zakrzów odbędzie się 23.03.2022r.(środa) o godz. 18.00 w świetlicy w Zakrzowie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie

przez mieszkańców.

5. Roczna informacja z działalności Sołtysa w tym sprawozdanie finansowe za 2021 r. i roczna informacja z działalności Rady Sołeckiej za 2021 r.

6. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Sołtys wsi Elżbieta Banert

Otrzymują:

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala

Radny Sołectwa Zakrzów- p. Tomasz Lepich

Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14

Wersja XML