Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz system wykrywania i alarmowania

W celu zapewnienia skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach ludzi i środowiska, ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku ich wystąpienia w czasie pokoju oraz podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, na terenie gminy Gogolin funkcjonuje System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWO) oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA).

SWO w gminie Gogolin funkcjonuje w oparciu o Gminne Centrum Reagowania (GCR) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz całodobowo w sytuacji zagrożenia po rozwinięciu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Gminne SWO współpracuje z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, których statutowa działalność przewiduje zadania związane z monitorowaniem i wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich wystąpieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem.

SWA uruchamiany w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa funkcjonujące w oparciu o Radiofoniczną Drużynę Alarmowania

 

Do głównych zadań SWO należy:

 1.  zbieranie i weryfikacja oraz wstępna analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożeń skażeniami środowiska;
 2. pozyskiwanie informacji co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałych zagrożeń (w tym skażeń);
 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach;
 4. koordynacja likwidacji skutków zagrożeń.

ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję oraz prasę. Do ostrzegania i alarmowania wykorzystywane są także wiadomości tekstowe (SISMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, urządzenia głośnomówiące pojazdu Straży Miejskiej, informacje na stronie internetowej UM w Gogolinie www.gogolin.pl, komunikaty na tablicach ogłoszeń, komunikaty i informacje przekazywane przez sołtysów, megafony itp. 

ALARMY

Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze w sytuacji dużego zagrożenia przekazywane są głównie w środkach masowego przekazu.

UWAGA!

Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

PAMIETAJ

Jeżeli usłyszałeś lub zobaczyłeś sygnał alarmowy, słuchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych i oczekuj na komunikaty związane z zasadami postępowania.

Wersja XML