Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ulgi i uprawnienia w przejazdach PKP i PKS

 

ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

w przejazdach PKP  i  PKS

 

 

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi, I grupy), a także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy mają prawo do:

 

 

 1. 49% ulgi w pociągach osobowych (na podstawie biletów jednorazowych tylko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi I grupy);

 

 1. 49% ulgi w autobusach zwykłych (na podstawie biletów jednorazowych);

 

 1. 37% ulgi w pociągach pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (bilety jednorazowe 2 klasa);

 

 1. 37% ulgi w autobusach pospiesznych i przyspieszonych (bilety jednorazowe);

 

 

 

 

 

Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) oraz przewodnik towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych) ma prawo do:

 

 

 1. 95% ulgi w pociągach osobowych pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (bilety jednorazowe 2 klasa);

 

 1. 95% ulgi w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (bilety jednorazowe);

 

 

 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia, ich rodzice lub opiekunowie oraz inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dla inwalidów wojennych i kombatantów w pociągach Ex, IC, EC ulga wynosi 37%), mają prawo do:

 

 

 1. 78% ulgi w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC (bilety jednorazowe lub miesięczne imienne tylko dla dzieci i młodzieży – klasa 2);

 

 1. 78% ulgi w autobusach zwykłych, pospiesznych i przyspieszonych (bilety jednorazowe lub miesięczne tylko dla dzieci i młodzieży) – z tej ulgi może korzystać jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, tylko w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej czy placówki opiekuńczo-wychowawczej;

  

 

 

Osoby niewidome lub ociemniałe, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, a posiadające dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, kombatanci wojenni zaliczeni do II lub III grupy inwalidów lub uznanych za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, mają prawo do:

 

 

 1. 37% ulgi w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych IC, EC (bilety jednorazowe lub miesięczne imienne w klasie 2);

 

 1. 37% ulgi w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (bilety jednorazowe lub miesięczne imienne);

 

 

 

Do skorzystania z powyżej wymienionych ulg uprawnia następujący dokument:

 

 1. legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu danej osoby do grupy inwalidzkiej;

 

 1. wypis z treści lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego stopień i rodzaj inwalidztwa, razem z dokumentem tożsamości;

 

 1. legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o rodzaju niepełnosprawności wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

 

 1. zaświadczenie wydane przez ZUS, stwierdzające wyrokiem sądu rodzaj inwalidztwa;

 

 1. orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej lub Komisji Służby Zdrowia MSWiA o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

 

 1. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP;

 

 1. legitymacja szkolna lub studencka dla uczniów niepełnosprawnych;

 

 1. książeczka inwalidy wojennego;

 

 1. legitymacja osoby represjonowanej;

 

   

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.  

Wersja XML