Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ulgi w opłatach za radio i telewizję

 

 

ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

w opłatach za radio i telewizję

 

 

ABONAMENTU  NIE  PŁACĄ :

 

Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje po przedstawieniu następujących dokumentów:

 

 1. przez inwalidów I grupy :

 

a.     decyzji ZUS lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej lub Komisji Lekarskiej Służby Zdrowia.

 

b.     dowodu osobistego z dokonanym wpisem z zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów.

 

 

 1. przez osoby, które ukończyły 74 lat – tylko dowodu osobistego.

 

 1. przez osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej – decyzji właściwego w gminie organu o zwolnieniu.

 

 1. przez osoby nie słyszące :

 

a.     legitymacja Polskiego Związku Głuchych;

 

b.     orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez ZOZ;

 

 

 1. przez niewidomych :

 

a.     legitymacja Polskiego Związku Niewidomych;

 

b.     orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej, lub zaświadczenia wystawionego przez ZOZ;

 

 

 1. przez inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez ZUS.

 

 1. przez kombatantów :

 

a.     emerytów i rencistów, zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz dowodu otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc;

 

b.     inwalidów nie będących emerytami lub rencistami, zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;

 

 

 

Aby uzyskać zwolnienie z oplat abonamentowych należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej dokument.

 

 

 

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.  

Wersja XML